قوانین و مقررات

در حال حاضر تنها قانون برقرار در فروشگاه داناوب، رسم مردانگی و ادبِ، تا ببینیم در آینده به چه مشکلاتی بر میخوریم تا کم کم تبدیل به قانونش کنیم.